big smile no teeth

Two roads diverged in a wood, I took the one less traveled by, and that has made all the difference

Archive for July, 2011

syurga dunia

“Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang takwa ialah (seperti taman). Mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tidak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang kafir ialah neraka.” – Ar-Ra’du 13 : 35

Catatan : jika mahukan syurga dunia, pastikan terlebih dahulu ada syurga di dalam hati kita..

Advertisements

jaman edan

Ronggo Warsito telah mengatakan di dalam sebuah karyanya, Serat Keladita:

amenangi jaman édan,

éwuhaya ing pambudi,

mélu ngédan nora tahan,

yén tan mélu anglakoni,

boya keduman mélik,

kaliren wekasanipun,

ndilalah kersa Allah,

begja-begjaning kang lali,

luwih begja kang éling klawan waspada.


yang terjemahannya sebagai berikut:

menyaksikan zaman gila,

serba susah dalam bertindak,

ikut gila tidak akan tahan,

tapi kalau tidak mengikuti (gila),

tidak akan mendapat bagian,

kelaparan pada akhirnya,

namun telah menjadi kehendak Allah,

sebahagia-bahagianya orang yang lalai,

akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.